ĐẶT HOA KHAI TRƯƠNG

Tuỳ điều kiện, bạn có thể lựa chọn hoa tặng khai trương là loại kệ đứng có giá đỡ, hoặc các mẫu hoa để bàn (giỏ, hộp, bình) và cả những chậu Lan Hồ Điệp.

700.000 VND
1.800.000 VND
800.000 VND
3.000.000 VND
1.000.000 VND
1.500.000 VND
2.000.000 VND
1.000.000 VND
1.000.000 VND
800.000 VND
3.500.000 VND
3.000.000 VND
3.000.000 VND
600.000 VND
800.000 VND
3.000.000 VND
600.000 VND
1.000.000 VND
600.000 VND
1.200.000 VND
1.000.000 VND
800.000 VND
3.000.000 VND
1.000.000 VND
3.000.000 VND
2.200.000 VND
4.500.000 VND
3.600.000 VND
2.500.000 VND
1.800.000 VND
2.500.000 VND
3.500.000 VND
3.800.000 VND
3.000.000 VND
6.000.000 VND
1.800.000 VND
1.300.000 VND
1.200.000 VND
1.350.000 VND
2.000.000 VND
2.000.000 VND
1.200.000 VND
1.500.000 VND
1.500.000 VND
Giảm giá!
2.800.000 VND
Giảm giá!
1.800.000 VND
1.500.000 VND
2.200.000 VND
7.000.000 VND
2.000.000 VND
850.000 VND
2.000.000 VND
1.800.000 VND
2.000.000 VND
2.000.000 VND
1.000.000 VND
1.800.000 VND
1.800.000 VND
1.500.000 VND
1.500.000 VND
2.000.000 VND
Giảm giá!
2.500.000 VND
Giảm giá!
1.320.000 VND
Giảm giá!
2.500.000 VND
Giảm giá!
22.500.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND
Giảm giá!
6.500.000 VND
Giảm giá!
2.500.000 VND
Giảm giá!
3.750.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND
Giảm giá!
2.250.000 VND
Giảm giá!
1.600.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
1.750.000 VND
Giảm giá!
1.750.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND
Giảm giá!
2.250.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND
Giảm giá!
2.250.000 VND
Giảm giá!
1.750.000 VND
Giảm giá!
2.250.000 VND
Giảm giá!
2.500.000 VND
Giảm giá!
2.200.000 VND
Giảm giá!
6.160.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
Giảm giá!
9.500.000 VND
Giảm giá!
2.700.000 VND
Giảm giá!
2.500.000 VND
Giảm giá!
1.760.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
Giảm giá!
2.250.000 VND
Giảm giá!
2.500.000 VND
Giảm giá!
2.250.000 VND
Giảm giá!
3.750.000 VND
Giảm giá!
3.960.000 VND
Giảm giá!
3.300.000 VND
Giảm giá!
3.300.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
Giảm giá!
3.300.000 VND
Giảm giá!
3.000.000 VND
Giảm giá!
3.960.000 VND
Giảm giá!
4.500.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
2.200.000 VND
Giảm giá!
3.960.000 VND
Giảm giá!
2.640.000 VND
Giảm giá!
3.750.000 VND
Giảm giá!
3.750.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
1.750.000 VND
Giảm giá!
2.500.000 VND
2.430.000 VND
Giảm giá!
1.250.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
2.700.000 VND
5.000.000 VND
Giảm giá!
1.750.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
Giảm giá!
2.150.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
Giảm giá!
Giảm giá!
2.700.000 VND
Giảm giá!
1.500.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND
Giảm giá!
2.000.000 VND